bg
< Назад

Дезинфектант VIRCON S - 10кг.

Дезинфектант Virkon S прах /концентрат/ - 10 кг Информация за продукта Virkon S - пудра, дезинфектант с вирусоцидно широкоспектърно действие, признат от индустрията и правителствата по света и избран за превенция и контрол върху различни болести Virkon S комбинира голяма гъвкавост при апликация и широк спектър от ефикасност срещу вируси, бактерии и гъбички при ниски температури, твърда вода, върху порести повърхности в присъствието на органичен материал. Virkon S е базиран на кислород химически дезинфектант, съдържащ прости органични соли и органични киселини. Активната съставка се разгражда по различни начини в околната среда, соли и вода, за да сформира безвредни субстанции, калиеви соли и кислород. 3/4 от Virkon S съставки са неорганични, които се декомпозират естествено в природата в обикновени неорганични соли. Останалите органични съединения са класифицирани като биодеградивни според проведените тестове. Virkon S- пудра не показват остра токсичност при контакт с кожата или при поглъщане. Начин на действие: Virkon S сулфидни връзки оксидират протеините и ензимите, прекъсвайки функциите на клетъчната мембрана, което води до нейното разпадане. Няма доказателства в подкрепа на твърдението, че вирусоцидните бактерии придобиват резистентност към Virkon S в сравнение с други препарати. Композиция: Virkon S е щателно тестван по време на производствения процес за създаването на стабилизиран продукт от пероксидни съединения, повърхностноактивни съединения, органични киселини и неорганична буферна система. Апликация: ветеринарна сфера. Зона за употреба: - общо обеззаразяване на повърхности и подвижно оборудване; - обеззаразяване и дезинфекция на превозни средства; - пречистване на питейна вода и водни системи; - обеззаразяване на въздух. Активност Вид Концентрация Време за действие Бактерицидна Salmonella enteritidis phage 1:100 5-15 мин Бактерицидна Salmonella enteritidis phage 1:200 30 мин Бактерицидна Salmonella enteritidis phage 1:200 5 мин Бактерицидна Bordetella bronchiseptica 1:500 5-15 мин Бактерицидна Bordetella bronchiseptica 1:200 30 мин Бактерицидна Haemophilus pleuropneumoniae 1:200 5 мин Бактерицидна Chlamydia psittaci 1:100 10 мин Бактерицидна Streptococcus suis 1% 10 мин Бактерицидна Staphylococcus aureus Enterococcus faecium Preoteus mirabilis Pseudomonas aeruginosa 1% (1:100) 5 мин Бактерицидна Enterococcus hirae Escherichia coli Psudomonas aeruginosa 1:200 (0,5%) 5 мин Бактерицидна Enterecoccus hirae Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa 1:100 (1%) 5 мин Спорицидна Bacillus cereus Clostridium perfringens 1:100 (1%) 10 мин Фунгицидна Candida albicans 1:200 10 мин Фунгицидна Aspergillus fumigatus 1:100 5 мин Фунгицидна Tricophyton mentagrophytes 2% 10 мин Вирусоцидна Calf rotavirus Transmissible gastroenteritis virus Parvovirus Parainfluenza virus Duck adenovirus Infectious bovine rhinotracheitis virus Bovine viral diarrhea virus Pseudorabies virus Turkey herpes virus Equine arteritis virus 1% 10 мин Вирусоцидна Bovine adenovirus Canine adenovirus Infectios bursal Disease Feline calicivirus Feline infectious peritonitis Equine herpes virus Feline rhinotracheitis virus Equine influenza A Canine parainfluenza virus Canine coronavirus Canine parvovirus Feline panleukopenia virus 1% 10 мин Вирусоцидна Swine circovirus 0,5% 10 мин Вирусоцидна African suine fever virus 1:800 30 мин Вирусоцидна Bovine Pseudocowpox virus 1:300 30 мин Вирусоцидна Maedi - Visna virus 1:1400 30 мин Вирусоцидна Avian leucois virus 1:200 30 мин Вирусоцидна Rabie virus 1:600 30 мин Вирусоцидна Canine parvoviruss 1:50 30 мин Вирусоцидна Avian influenza virus H9N2 1:1000 10 мин Вирусоцидна Avian influenza virus H5N1 1:800 10 мин Вирусоцидна Newcastle disease virus 1:1500 10 мин Вирусоцидна Foot and mouth disease 1:1300 30 мин Вирусоцидна Swine vesicular disease 1:200 30 мин Вирусоцидна The diseases of poultry (including avian influenza) 1:280 30 мин Начин на употреба: Метод на апликация Концентрация / Дозировка Време за действие Пръскане под налягане за повърхности и оборудване 1:100 (300 мл/м²) 10-30 мин За дезинфекция 1:100 За обеззаразяване на водни системи 1:100 - 1:200 10 мин Пръскане с подходящ уред за обеззаразяване на въздух в отсъствието на животни 1:200 (1 л/10 м²) Третиране със студен аерозол за обеззаразяване на въздух в отсъствие на животни 1:25 (1 л/40 м²) Обеззаразяване на въздух в присъствие на животни 1:200 (1 л/10 м²) За да се продължи обеззаразяване на водни системи 1:1000 Третиране със горещ аерозол в отсъствието на животни 1:25 (1 л/40 м²) Допълнителна информация Предпазни мерки P102 – Да се съхранява извън обсега на деца., P281 – Използвайте предписаните лични предпазни средства., P302+P352 – ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода., P305+P351+P338 – ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате., P337 + P313 – При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ., P501 – Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби Tehlikeli ifadeleri H315 – Предизвиква дразнене на кожата., H319 – Предизвиква сериозно дразнене на очите. Производител Dupont Опаковка 10 кг Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти Срок на годност (години) 3 Формулации пудра Третиране на Ветеринарни повърности, Питейна вода Спектър Бактерицидна, Вирусоцидна, Спороубиваща, Фунгицидна Активни Pentakaliev Активна концентрация на веществото Не